1. Úvodní stránka
  2. Well Done | Gastro
  3. Antarctic odstraňovač vodního kamene 5l

Antarctic odstraňovač vodního kamene 5l

– extra silný prostředek na umyvadla, vany, vodovodní baterie, obkladačky
– efektivně rozpouští vodní kámen, odstraňuje špínu
– vytváří dokonalý lesk
– zanechává na povrchu jemný film odpuzující vodu
159,90  bez DPH (21 %)
193,48 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 15008

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Související produkty

Menu