1. Úvodní stránka
  2. Koupelna
  3. Antarctic odstraňovač vodního kamene s rozprašovačem 750ml

Antarctic odstraňovač vodního kamene s rozprašovačem 750ml

Vyjímečně silný prostředek na umyvadla, vany, vodovodní baterie, obkladačky, který efektivně rozpustí vodní kámen, zlikviduje špínu, vytvoří lesk a zanechá povrchový film odpuzující vodu.
78,51  bez DPH (21 %)
95 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 9500

Bezpečnostní pokyny:


        
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Související produkty

Menu