1. Úvodní stránka
  2. Well Done | Kuchyně
  3. Čistící pěna na trouby 400ml

Čistící pěna na trouby 400ml

Pěna na čistění sporáků a trub účinně odstraňuje mastnoty a nečistoty.

59,90  bez DPH (21 %)
72,48 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 12400

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Související produkty

Menu