1. Úvodní stránka
  2. Dezinfekční prostředky
  3. FERTIX dezinfekční prostředek Lemon 4l

FERTIX dezinfekční prostředek Lemon 4l

Snadno odstraňuje nečistotu, dezinfikuje a chrání před plísní, bělí a skvěle zbavuje mastnot.

128,10  bez DPH (21 %)
155 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 1200

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění:

 

Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Prevence: P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
Reakce: P301 + P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Související produkty

Menu