1. Úvodní stránka
  2. Kuchyně
  3. Fine leštidlo do myčky 750ml

Fine leštidlo do myčky 750ml

Použitím můžete zamezit tvorbě skvrn, Vaše nádobí bude čisté a lesklé.

57,85  bez DPH (21 %)
70 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 19730

Bezpečnostní pokyny
Všeobecně: P102 Skladujte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Související produkty

Menu