1. Úvodní stránka
  2. Well Done
  3. Fine prací gel na bílé prádlo 4,5l

Fine prací gel na bílé prádlo 4,5l

Prací gel na bílé prádlo, je vhodný na ruční praní i praní v pračce. Má dobré odmašťovací schopnosti, výborně odstraňuje skvrny z textilií a udržuje přirozenou barvu

171,90  bez DPH (21 %)
208 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 3900

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Související produkty

Menu