1. Úvodní stránka
  2. Kuchyně
  3. Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml

Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml

Za cenu běžného čističe dostanete profesionální odmašťující prostředek, jeho účinnost je s běžnými prostředky neporovnatelná. Nejlépe účinkuje na mastnotu, špínu a připáleniny. “Za studena“ znamená bez nutnosti zahřívání a proto snadno vyčistí varnou desku, digestoř, plechy, nádobí, sporáky, trouby, grily, fritézy a používá se i v profesionálním segmentu na čištění konvektomatů a zařízení. Univerzální použití od domácnosti až po těžký průmysl, využít lze i na čištění zahradního nábytku, plastů, odstraní a odmašťuje znečištění od motorových olejů a mastnotu většiny látek.

81,82  bez DPH (21 %)
99 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 8600

Bezpečnostní pokyny:

 

Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.

Související produkty

Menu