1. Úvodní stránka
  2. Osvěžovače
  3. Sense osvěžovač vzduchu Antitabák 300ml

Sense osvěžovač vzduchu Antitabák 300ml

Osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů, obnoví svěžest a zanechává místnosti příjemně provoněné.

38,02  bez DPH (21 %)
46 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 14599

Bezpečnostní pokyny:

Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla
Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Související produkty

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu