1. Úvodní stránka
  2. Well Done
  3. Welltix dezinfekční prostředek Lemon 1l

Welltix dezinfekční prostředek Lemon 1l

Dezinfekční prostředek se svěží vůní účinně odstraňuje nečistoty, má bělící účinek a ničí choroboplodné bakterie.

44,90  bez DPH (21 %)
54,33 
skladem

Sdílet produkt

Katalogové číslo: 5200

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Reakce: P301 + P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Související produkty

Menu